Splošni pogodbeni pogoji

Pred sprejetjem splošnih pogodbenih pogojev jih pozorno preberite. S sprejetjem splošnih pogodbenih pogojev ali uporabo storitev HubTie - MiniTron (karkoli se zgodi prej), stranka soglaša, da jo ti pogoji zavezujejo.

Splošno
Splošni pogodbeni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) urejajo vsa pogodbena razmerja med podjetjem AM PLUS, trgovina na drobno, d.o.o., s skrajšano firmo AM PLUS d.o.o., s sedežem v Valburgi  82, 1216 Smlednik, matična številka: 3363643000, davčna številka: SI36954420 (v nadaljevanju AM-PLUS) in strankami (fizična ali pravna oseba), glede storitev, ki jih ponuja podjetje AM PLUS d.o.o., neodvisno od prodajnega kanala (med drugim tudi spletne trgovine in/ali administratorskega portala in/ali pooblaščenega prodajalca).

Drugi pogoji, ki odstopajo od teh pogojev, so veljavni le, če jih je podjetje AM PLUS d.o.o., v posameznem primeru in pred sklenitvijo pogodbe pisno odobrilo. Splošni pogoji so dostopni na spletnih straneh hubtie.com, hubtie.si, pos.hubtie.si ter time.hubtie.si, kjer si jih lahko naročniki in ostali obiskovalci pregledajo neodvisno od sklenjene pogodbe.

S potrditvijo prijavnice za registracijo ali z začetnim odprtjem uporabniškega računa za spletno administracijo HubTie MiniTron, stranka sprejme pogoje, ki veljajo tudi za vse nadaljnje pogodbe.
Stranka s svojo izjavo o naročilu (registracijo v sistem HubTie) sprejme splošne pogoje. Morebitne spremembe pogojev bo podjetje AM PLUS d.o.o. stranki posredovalo na primeren način (preko elektronske pošte, pisno na naslov podjetja ali z javno objavo na spletnih straneh HubTie.si). Po poteku 14 dnevnega roka od objave novih splošnih pogojev stranka sprejme le te.

Stranka s sprejetjem pogojev potrjuje, da so njeni podatki točni in popolni ter da programsko opremo, izdelek oz. storitev uporablja v okviru svoje strokovne (poklicne) dejavnosti.

Definicije
•    »Podatki stranke« pomeni vse podatke, ki  stranko identificirajo in so skladni z vpisi v  uradne registre
•    »Poslovni podatki stranke« so podatki, ki jih stranka vnese v HubTie ali nastanejo kot rezultat izvajanja poslovanja (npr.: podatki o kupcih, cenah, prometni podatki ipd). Poslovni podatki stranke so shranjeni v oblaku in so last stranke.
•    »Licenca« pomeni pravico kopirati, namestiti, uporabljati, dostopati do, prikazati, izvajati in/ali imeti kak drug stik z izdelkom, kot je primerno, in je lahko podrobneje opisana v pravicah do uporabe internetnih storitev.
•    »Licencirana programska oprema« pomeni polno različico programske opreme, ki je ponujena samostojno ali kot sestavina internetnih storitev, ki so na voljo na spletnem portalu in na uporabniških napravah (telefon, tablica, prenosni računalnik ipd.).
•    »Internetna storitev« pomeni katero koli internetno storitev, ki lahko vključuje dopolnilno programsko opremo in/ali licencirano programsko opremo in/ali hrambo poslovnih podatkov stranke.
•    »Naročilo« pomeni naročilo ene ali več naročnin na storitev ali storitve na spletni strani hubtie.si, hubtie.com, pos.hubtie.si ali time.hubtie.si.
•    »HubTie« je programska rešitev, ki je sestavljena iz administratorskega portala MiniTron (portal je dostopen preko spletnega brskalnika z uporabo dostopnih podatkov) in blagajniške aplikacije, ki je nameščena na osebnem računalniku, tablici, telefonu ali na drugi, za to primerni napravi. V okviru teh pogodbenih pogojev se HubTie uporablja kot programsko opremo, izdelek ali storitev.
•    »Administratorski portal MiniTron« je spletna aplikacija do katere lahko posamezna stranka dostopi z uporabniškim imenom in geslom, ki ga je prejela ob aktivaciji svojega računa. Stranka lahko spremeni svoje podatke za dostop po uspešni prijavi v administratorski portal.
•    »Izdelek« pomeni internetne storitve, ki jih ponuja ponudnik AM PLUS d.o.o..
•    »Naročnina« pomeni del naročila, ki opredeljuje posamezni izdelek ali programsko opremo, ki se naroča, in lahko vsebuje količino, vrednost, veljavnost (obračunsko obdobje) in druge informacije.
•    »Obračunsko obdobje stranke« je obdobje za katerega stranka sklene naročnino. Obračunsko obdobje je lahko mesec (tj. stranka plača naročnino za vsak mesec, v katerem je uporabljala HubTie. Naročnina se plačuje za pretekli mesec v skladu z določili te pogodbe) ali obračunsko obdobje je lahko leto (tj. stranka plača naročnino za uporabo HubTie-a za leto dni v naprej)
•    »Brezplačni test« pomeni brezplačno naročnino, ki traja 30 dni od datuma prve registracije stranke. Stranka se strinja, da tudi v primeru brezplačnega preizkusa veljajo določila te pogodbe
•    »Modul« je posamezni segment administracijskega portala MiniTron
•    »Ugodnosti« je ugodnost, ki jo je prejela stranka ob podpisu pogodbe s podjetjem AM PLUS d.o.o, največkrat so te ugodnosti vezane na nižje cene paketov za določeno pogodbeno obdobje
•    »Paket« vsebuje določeno število modulov, ki sestavljajo celotno programsko opremo HubTie.
•    »Obdobje vezave« je časovno opredeljeno obdobje v katerem je stranka obvezana k plačilu dogovorjenih mesečnih/letnih stroškov najema programske opreme HubTie. Obdobje se določa ob podpisu pogodbe med stranko in podjetjem AM PLUS.

Registracija/uporabniški račun za administracijski portal ali mobilno aplikacijo HubTie POS
Vsaka pravna ali fizična oseba ima pravico, da se na spletnem strani HubTie ali preko mobilne aplikacije HubTie POS registrira in ustvari dostopni račun, kjer je dolžna po resnici in popolnoma izpolniti podatke, ki jih zahteva odprtje dostopnega računa. Na podlagi potrditve registracije pridobi stranka dostop in pravico do uporabe administratorskega portala HubTie in aplikacije HubTie POS.

Stranka je sama odgovorna za svoj račun in varovanje svojega uporabniškega imena in gesla. Za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe dostopnega računa in/ali administratorskega portala MiniTron oziroma kakršnekoli druge manipulacije odgovarja stranka.

Podjetje AM PLUS d.o.o. ima pravico, da brez predhodnega obvestila ter brez obrazložitve, prekine dostop do administratorskega portala MiniTron v primeru, da stranka ne spoštuje obveznosti in določil, ki jih je sprejela in se zavezala v okviru teh pogodbnih pogojev ali v primeru suma zlorabe dostopnega računa s strani stranke ali tretje osebe. Stranka je odgovorna za vsa dejanja, izvedena v okviru svojih pooblastil, ne glede na to, ali takšna dejanja izvaja stranka, njeni zaposleni ali tretja oseba.

Podjetje AM PLUS d.o.o. ni odgovorno za morebitno izgubo ali škodo, ki bi izhajala iz nepooblaščene uporabe administratorskega portala MiniTron ali aplikacije HubTie POS.

Ponudba/naročila
Predstavitev aplikacije HubTie POS in administratorskega portala MiniTron se opravlja preko letakov, spletnih mest, člankov, pooblaščenih prodajalcev, oglasev v različnih medijih ipd. ter predstavlja ponudbo, ki je za podjetje AM PLUS d.o.o. neobvezujoča.

Naročilo programske opreme ali izdelka, ki ga stranka, preko administracijskega portala MiniTron ali aplikacije HubTie POS, opravi sama ali za stranko (na njeno zahtevo) to opravi pooblaščeni prodajalec in/ali predstavnik podjetja AM PLUS d.o.o. je za stranko obvezujoče.

Pogodba med stranko in podjetjem AM PLUS d.o.o. je sklenjena, ko stranka v celoti izpolne in potrdi registracijo za dostop do administratorskega portala Shopsy.
Podjetje AM PLUS d.o.o. si pridržuje pravico, da po lastni presoji zavrne naročilo brez navedbe razloga.

Programska oprema
HubTie je programska oprema za spremljanje in izvajanje poslovanja, ki jo sestavlja (a) administratorski portal MiniTron (ob sprejemu teh pogodbenih pogojev na naslovu: www.minitron.si) za urejanje osnovnih podatkov o poslovanju in osnovna poročila o poslovanju in (b) blagajniška aplikacija za izdelavo in izdajo maloprodajnih računov HubTie POS.

Stranka dostopa do uporabniškega portala z dostopnim imenom in geslom, ki ga je opredelila pri registraciji ali vam ga je dodelil AM PLUS.

Aplikacija HubTie POS je prilagojena za delo na operacijskih sistemih Windows, iOS in Android ter na napravah, ki jih opredeli AM PLUS d.o.o. aplikacija je povezana s administratorskim portalom.
Za posamezne funkcionalnosti programske opreme je zahtevana internetna povezava med administratorskim portalom in aplikacijo. Osnovni opis in predstavitev programske opreme je dostopen na spletnem naslovu pos.hubtie.si.

Naročnina na programsko rešitev HubTie definirano v prejšnjem odstavku
Naročnina predstavlja mesečni ali letni znesek, ki ga plača stranka, ki uporablja HubTie. V primeru brezplačnega preizkusa se naročnina ne obračuna.
Naročnina je sklenjena v trenutku, ko je stranka izvedla registracijo preko spletnega mesta HubTie ali preko aplikacije HubTie POS in sprejela te pogodbene pogoje ali ter začela uporabljati HubTie.
Vrednost naročnine je odvisna od izbranega paketa modulov (HubTie POS storitve, HubTie POS Trgovina,.. idr.), obdobja naročniškega razmerja in morebitnih drugih pogojev, ki jih opredeli podjetje AM PLUS d.o.o. na spletnem mestu HubTie. Strošek naročnine je prikazan na spletnem naslovu pos.hubtie.si.

Naročnina lahko vključuje posodobitve, storitve v oblaku, podporne storitve, aplikacije ali dokumentacijo, pri čemer za vsako od navedenih postavk veljajo pogoji te pogodbe.
Podjetje AM PLUS d.o.o. lahko kadarkoli doda, spremeni ali ukine katerokoli komponento programske opreme HubTie, če takšna sprememba ne pomeni bistvenega povečanja obveznosti ali bistvenega zmanjšanja pravic stranke v okviru pogodbe.

Podjetje AM PLUS d.o.o. lahko kadarkoli spremeni vrednost naročnine, na podlagi pisnega obvestila, ki ga bo podjetje AM PLUS d.o.o. posredovalo stranki najmanj 1 (en) mesec pred dejansko spremembo naročnine. Neodvisno od tega pa velja, da se sprememba naročnine uveljavi po preteku enega meseca od obvestila, ki ga posreduje podjetje AM PLUS d.o.o. in po preteku obračunskega obdobja stranke.
V primeru, da se stranka s spremembo naročnine ne strinja, lahko stranka po zaključku obračunskega obdobja in brez dodatnih finančnih obveznosti, odstopi od te pogodbe, kot to določajo ta pogodbena določila. V primeru da je stranka v času pogodbe prejela ugodnosti mora le te poplačati za obdobje ko jih je koristila.

Podpora uporabnikom
Po plačilu naročnine, podjetje AM PLUS d.o.o. zagotavlja stranki tehnično podporo, ki vključuje (a) hrambo in varnostno kopiranje poslovnih podatkov stranke, (b) tehnično in vsebinsko podporo pri uporabi programske opreme HubTie, ki se izvaja preko telefona (omejeno do 0,5 ure na mesec), elektronske pošte ali spletnega obrazca, (c) nadgradnjo in posodobitev licencirane programske opreme za zagotavljanje skladnosti delovanja storitev v skladu z zakonskimi določili v Republiki Sloveniji.

Stroški in plačilo naročnine
Stranka podjetju AM PLUS d.o.o. plača letne in/ali mesečne stroške ("stroški"), podane v naročnini, v skladu s časovnicami in valuto iz naročnine. Valuta vseh računov, ki jih izda pojetje AM PLUS d.o.o. je 8 dni. Vsa plačila stranke podjetju AM PLUS d.o.o. v okviru pogodbe so nepovratna in so lahko izvedena preko načina za samodejno plačevanje, ki ga v naročnini poda stranka, ali drugega načina, o katerem se dogovorita pogodbeni stranki.
Stranka izvede morebitne dodatne ukrepe, ki jih za namen uvedbe zgoraj omenjenih postopkov za samodejno plačevanje, utemeljeno zahteva podjetje AM PLUS d.o.o. Od zapadlih zneskov tečejo zakonite zamudne obresti, veljavne v Republiki Sloveniji. Morebitni veljavni davki ali pristojbine na blago ali storitve ali promet, se dodajo stroškom v skladu s pogodbo.

Dodelitev licence za uporabo programske opreme HubTie
V obdobju veljavnosti pogodbe podjetje AM PLUS d.o.o. stranki dodeli omejeno, neizključno ter neprenosljivo licenco za uporabo prorgramske opreme pod pogoji pogodbe, ki jo je mogoče preklicati in je ni mogoče podlicencirati, ter v primeru izdelkov HubTie, ki omogočajo dodatne uporabnike kot je določeno v pogojih, licenco, ki takšnim uporabnikom omogoča uporabo izdelkov pod pogoji pogodbe.

Stranka soglaša, da so vse pravice, naslovi in udeležba pri vseh pravicah intelektualne lastnine, povezanih z izdelki, ter vse spremembe, razširitve, skripte in ostala izpeljana dela izdelkov, ki jih zagotavlja ali razvija podjetje AM PLUS d.o.o., v izključni lasti podjetja AM PLUS d.o.o. in njegovih dajalcev licenc.

Stranka soglaša, da je katero koli gradivo, ki ga zagotovi podjetju AM PLUS d.o.o., kar med drugim brez omejitev vključuje tudi vprašanja, komentarje, predloge, zamisli, načrte, opombe, skice, izvorno ali kreativno gradivo oz. druge informacije, povezane s podjetjem AM PLUS d.o.o. ali izdelki, ne glede na to, ali je tak šno gradivo zagotovljeno prek e -pošte, obrazcev za povratne informacije ali katere koli druge oblike, izključna last podjetja AM PLUS d.o.o. pri čemer stranka za to ne more zahtevati nadomestila. Vse pravice, ki v okviru pogodbe niso podeljene stranki, si pridržuje podjetje AM PLUS d.o.o.

Licenčne omejitve
Stranka in morebitni uporabniki ne bodo sami, preprečili pa bodo tudi tretjim osebam:
•    sodelovali pri kakršnem koli ravnanju, ki moti ali ovira uporabo in izkoriščanje programske opreme s strani tretje osebe;
•    prodali, dali v zakup, posodili, dodelili, podlicencirali, dodelili dostop do ali kako drugače prenesli ali razkrili programsko opremo v celoti ali delno kateri koli tretji osebi;
•    z izdelka ali programske opreme odstranili katere koli identifikacijske oznake ali obvestila o avtorskih pravicah ali druga obvestila, povezana z izdelkom;
•    na kakršen koli način izvajali povratnega prevajanja, povratnega zbiranja ali drugačnega obratnega inženirstva oz. poskušali obnoviti ali odkriti katero koli izvorno kodo, zamisli, algoritme, oblike zapisa datotek ali programske vmesnike ali vmesnike za interoperabilnost izdelkov;
•    razširjali virusov ali druge škodljive ali zlonamerne računalniške kode prek izdelkov ali v izdelke;
•    uporabljali izdelke za namene časovnega zakupa, storitvene pisarne ali gostovanja oz. drugače uporabljali, preprodajali, podlicencirali, distribuirali ali prenesli oz. dovolili uporabo izdelkov drugim uporabnikom v korist tretjih oseb;
•    spremenili ali vdelali kateri koli del izdelkov v drugo programsko opremo oz. ga vdelali v izdelke z drugo programsko opremo ali ustvarili izpeljano delo iz katerega koli dela izdelkov;
•    uporabljali izdelke za katero koli uporabo, ki ni strankina notranja poslovna uporaba;
•    uporabljali izdelke na kakršen koli način, ki ni v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, kar med drugim brez omejitev vključuje tudi zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, elektronske komunikacije in neželene e-pošte.

Varstvo podatkov
Podjetje AM PLUS d.o.o. in stranka (ter njeni uporabniki) ohranita kot zaupne vse informacije, ki jih prejmeta od druge pogodbene stranke v skladu s pogodbo ali v povezavi z njo in ki jih razkrivajoča pogodbena stranka opredeli kot lastniške in/ali zaupne oz. za katere je mogoče glede na vrsto okoliščin njihovega razkritja sklepati, da jih je treba v dobri veri obravnavati kot lastniške in/ali zaupne ("zaupne informacije"), ter takšnih zaupnih informacij ne bosta uporabljali, razen kot je potrebno za izpolnjevanje njunih obveznosti v skladu s pogoji pogodbe in v obdobju njene veljavnosti. Vsaka pogodbena stranka obravnava pogoje in določila te pogodbe kot zaupne; vendar lahko vsaka pogodbena stranka takšne informacije zaupno razkrije svojim neposrednim pravnim in finančnim svetovalcem, kot je potrebno v okviru običajnega poslovanja. Ne glede na zgoraj navedeno, ne veljajo za zaupne informacije: informacije, ki so bile pogodbeni stranki predhodno znane, brez sklicevanja na zaupne informacije razkrivajo če pogodbene stranke, informacije, ki so javno znane ali postanejo javno znane preko zakonitega dejanja prejemne pogodbene stranke; informacije, ki jih je neodvisno razvila katera koli od pogodbenih strank ali informacije, ki jih je treba razkriti v skladu z veljavno zakonodajo. Poleg navedenih omejitev podjetju AM PLUS d.o.o. ne prepovedujejo uporabe strankinega imena in/ali blagovnih znamk v njegovem tržnem gradivu in gradivu za usposabljanje oz. strankinih podatkov v združeni in anonimni obliki.

Podatki stranke, zbrani v okviru registracije stranke in izvedbe naročila se shranijo in se lahko uporabljajo za namene izpolnjevanja pogodbe in za druge namene, kot na primer za trženje in statistiko. Stranka soglaša, da ima podjetje AM PLUS d.o.o. pravico uporabljati podatke zbrane v okviru pogodbe za tržno komuniciranje s stranko. Stranka lahko podjetje AM PLUS d.o.o., kadarkoli obvesti, da ne želi biti prejemnik tovrstnih sporočil.
Poslovni podatki stranke, zbrani v okviru poslovanja stranke se uporabljajo za namene zagotavljanja delovanja in uporabe programske opreme HubTie in za druge nemene, kot na primer za analizo v združeni in anonimni obliki. Poslovni podatki stranke so last stranke. Podjetje AM PLUS d.o.o. bo izvedlo vse standardne ukrepe, ki bodo tretjim osebam onemogočali dostop do poslovnih podatkov stranke.

Strankina zagotovila in odškodnina
Stranka zagotavlja in jamči, da trenutno in v obdobju veljavnosti pogodbe velja naslednje:
•    stranka je v celoti pooblaščena za sklepanje pogodbe ter stranka in morebitni uporabniki so v celoti pooblaščeni za uporabo izdelkov;
•    stranka in morebitni uporabniki izpolnjujejo in bodo spoštovali vso veljavno zakonodajo in predpise v zvezi s svojimi dejavnostmi, povezanimi s pogodbo, kar med drugim brez omejitev vključuje tudi zakonodajo s področja varstva zasebnosti. Stranka podjetju AM PLUS d.o.o. oziroma tretjim osebam povrne vse izgube, izdatke, obveznosti in stroške, če so takšni stroški posledica katere koli kršitve zagotovil, jamstev ali drugih obveznosti iz pogodbe s strani stranke ali katerega koli njenega uporabnika, zaposlenega, neodvisnega pogodbenika ali povezane družbe. Stranka in vsi njeni uporabniki soglašajo, da bodo ravnali v skladu z vsemi pravilniki podjetja AM PLUS d.o.o., ki jih jim AM PLUS d.o.o. razkrije, ter vso zakonodajo, pravilniki in predpisi, ki so povezani z uporabo izdelkov. Če stranka ravna v nasprotju s temi zagotovili ima AM PLUS d.o.o. pravico do preklica strankinega računa in povrnitve celotne škode, ki mu je pri tem nastala.

Storitve tretjih oseb
Stranka se lahko odloči, da bo omogočila, dostopala do ali uporabljala katere koli storitve tretjih oseb. Stranka soglaša, da za dostop do takšnih storitev tretjih oseb in njihovo uporabo veljajo izključno pogoji in določila takšnih storitev tretjih oseb ter da podjetje AM PLUS d.o.o. ni odgovorno, ne prevzema odgovornosti ter ne daje nikakr šnih zagotovil v zvezi s katerim koli vidikom takšnih storitev tretjih oseb, kar med drugim brez omejitev vključuje tudi njihovo vsebino ali način, na katerega obravnavajo podatke (vključno s strankinimi podatki), ali katerim koli sodelovanjem med stranko in ponudnikom takšnih storitev, ne glede na to, ali takšne storitve tretjih oseb zagotavlja tretja oseba, ki je član partnerskega programa podjetja AM PLUS d.o.o. oz. jo je podjetje AM PLUS d.o.o. "odobrilo". Katera koli strankina uporaba storitev tretjih oseb je izključna domena stranke in zadevnega drugega ponudnika. Stranka se v povezavi s takšnimi storitvami tretje osebe nepreklicno odpoveduje pravici do vsakršnega zahtevka proti podjetju AM PLUS d.o.o. Podjetje AM PLUS d.o.o. ni odgovorno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi bila povzročena oz. domnevno povzročena zaradi strankinega omogočanja, dostopa do ali uporabe takšnih storitev oz. strankinega zana šanja na postopke glede zasebnosti, varnosti podatkov ali druge storitve tretjih oseb. "Storitve tretjih oseb" so izdelki, aplikacije, storitve, programska oprema, omrežja, sistemi, imeniki, spletna mesta, zbirke podatkov in informacije tretjih oseb, s katerimi je povezan eden ali več izdelkov oz. s katerimi morda stranka vzpostavi povezavo oz. jih omogoči v povezavi z enim ali več izdelki.

Odpoved zaradi kršitve
V    primeru bistvene kršitve pogodbe s strani katere koli pogodbene stranke lahko pogodbena stranka nekršiteljica to pogodbo odpove tako, da stranko kršiteljico pisno obvesti o kršitvi in v obvestilu podrobno navede naravo kršitve ter napove, da bo od pogodbe odstopila ("obvestilo"). Če kršitev v tridesetih (30) dneh po prejemu obvestila ni odpravljena, je pogodba po izteku tridesetih (30) dni odpovedana. V primeru, da stranka krši katerokoli pomembno določbo te pogodbe, vključno z licenčnimi omejitvami, pogoji plačila ali omejitvami glede zaupnih informacij, lahko podjetje AM PLUS d.o.o. takoj začasno prekine ali odpove strankino uporabo programske opreme. V primeru takšne začasne prekinitve, obveznosti stranke, kot izhajajo iz pogodbe, ne prenehajo oz. stranka ni upravičena do vračila že plačanih zneskov.

Začasna prekinitev
Podjetje AM PLUS d.o.o. lahko nemudoma in brez predhodnega obvestila začasno prekine strankin dostop do programske opreme, če po lastni presoji meni, da je takšna začasna prekinitev potrebna v skladu z zakonodajo, če je stranka kršila pogodbo ali če obstaja tveganje glede strankine varnosti ali zasebnosti. Kakršnakoli začasna prekinitev strankinega dostopa do programske opreme ne pomeni omejitve ali opustitve pravic podjetja AM PLUS d.o.o , da odpove pogodbo ali stranki prepreči dostop do programske opreme.

Odpoved pogodbe
Ob odpovedi te pogodbe stranka preneha uporabljati programsko opremo, je pa dolžna podjetju AM PLUS d.o.o. plačati vse že zapadle obveznosti in morebitne druge stroške. Stranka soglaša, da lahko podjetje AM PLUS d.o.o. po preklicu strankinega računa in/ali prenehanju strankine uporabe programske opreme nemudoma deaktivira strankin račun ter v tridesetih (30) dneh po elektronskem ali pisnem obvestilu o deaktivaciji računa, izbriše poslovne podatke stranke. Stranka nadalje soglaša, da podjetje AM PLUS d.o.o. ne odgovarja stranki niti katerikoli tretji osebi za morebitno prekinitev strankinega dostopa do programske opreme ali izbrisa njenih podatkov.

Omejitev odgovornosti
Odgovornost AM PLUS d.o.o. za poslovne podatke stranke in delovanje programske opreme je omejena z možnostjo namestitve nove verzije programske opreme ali prekinitve pogodbe, s čimer se šteje, da je morebitna napaka odpravljena. Morebitna odškodninska odgovornost je omejena na vrednost dveh mesečnih najemnin, kot je opredeljena po pogodbi, pri čemer je izvzeta odgovornost v primeru višje sile. Podjetje AM PLUS d.o.o. tudi ni odgovorno za izgubo poslovnih podatkov stranke v oblaku ali na strankini blagajniški napravi (telefon, tablica, računalnik), če je npr. prišlo do okvare nosilca podatkov, brisanja ali zlonamerne programske kode (virus ipd.) ali če je stranka programsko opremo uporabljala v nasprotju z navodili za uporabo. Za škodo, nastalo zaradi napake pri prenosu, napakah pri storitvah, tehničnih napak in prekinitev, okvare, izpada obratovanja ali nezakonitemu vdoru v računalniške sisteme stranke ali če škodo povzroči tretja oseba, podjetje AM PLUS d.o.o. ne sprejema nobene odgovornosti

Reševanje sporov
Stranka in podjetje AM PLUS d.o.o. bosta vse spore reševale sporazumno. V primeru, da spora ne bosta sporazumno razrešili se dogovorita, da bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ostala določila
Podjetje AM PLUS d.o.o. lahko vsa obvestila, izjave in drugo komunikacijo, namenjeno stranki, posreduje preko e-pošte, jo objavi na svojem spletnem mestu, pošlje po pošti ali hitri pošti.
Stranka dovoljuje, da AM PLUS d.o.o. za opravljene storitve po pogodbi izstavi in pošlje elektronski račun na elektronski poštni naslov, ki ga stranka navede ob registraciji.
Stranka in podjetje AM PLUS d.o.o. lahko pogodbo spremenita le s skupnim soglasjem in spremembo potrdita s strani posameznega pogodbenega partnerja.

Copyright © 2022 HubTie, AM Plus d.o.o., Vse pravice pridržane. | Izdelava MMstudio