Pravila sodelovanja v nagradni igri HubTie POS


1. Organizator
Organizator nagradne igre z nazivom »HubTie POS« (v nadaljevanju: nagradna
igra) je podjetje AM PLUS d.o.o., Valburga 82, 1216 Smlednik. (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre je MMStudio (v nadaljevanju: izvajalec).

2. Izvajalec
Nagradna igra poteka na spletni strani www.hubtie.si

3. Namen
Namen nagradne igre je promocija izdelka HubTie Mobile blagajne.

4. Trajanje
Nagradna igra bo potekala od 28. 9. 2015 do vključno 31. 10. 2015.

5. Sodelovanje
Sodelujoči v nagradni igri so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki se prijavijo za sodelovanje preko spletne strani www.hubtie.si.
V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri večkrat, pri čemer lahko prejme samo eno nagrado. 

6. Potek nagradne igre
- Na spletni strani www.hubtie.si in preko oglasnih materialov so posamezniki pozvani, da se prijavijo v žreb za nagrado.
- Po koncu nagradne igre se z naključnim računalniškim žrebom določi enega nagrajenca, ki bo po pošti prejel nagrado.

7. Nagradni sklad
V nagradnem skladu so naslednje nagrade:
- 10 x skodelica HubTie

8. Objava nagrajencev
Nagrajenci se bodo objavljali tedensko. Nagrajenc bo na dan izbora objavljen na Facebook  strani HubtiePos.

9. Prevzem nagrad
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Nagrajence bomo kontaktirali preko navedenega e-mail naslova, da nam posredujejo naslov, kamor bomo nato poslali nagrado.
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Posamezni sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati in ni izplačljiva v gotovini. Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Če je bil za nagrado določen nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelujočega v nagradni igri, oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, odkloni prevzem nagrade, izvajalcu v roku ne sporoči potrebnih podatkov za prevzem nagrade ali izvajalec pri udeležencu ugotovi nepravilnosti v
postopku sodelovanja, se nagrada ne podeli. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico
razpolaganja z nagrado v katerikoli drug namen.
Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

10. Izključitev odgovornosti
Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
-nedelovanje spletne strani
-nedelovanje nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja, izpada električne energije
- kakršne koli posledice uporabe nagrade.

11. Davki in akontacija dohodnine
Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR.

12. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev v nagradni igri, so varovani v skladu s tem členom pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007- UPB1).
Sodelujoči izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru
udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre.
Nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega
obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre, prevzema
nagrade in za namen drugih promocijskih aktivnosti organizatorja nagradne igre.

13. Dostop do pravil nagradne igre
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.hubtie.si in vseskozi dostopna
in na vpogled vsem sodelujočim.
S sodelovanjem sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta Pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski bodisi kateri koli drugi obliki.

14. Splošne določbe
Zapoznelih in nepopolnih prijav v nagradni igri organizator ne bo upošteval. Odločitev organizatorja in izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse sodelujoče.
Organizator igre si pridružuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.
Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli po e-pošti  info@hubtie.si ali pisno na
naslov zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za
namen neposrednega trženja.
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator
zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence.
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

V Ljubljani, 22.09.2015


Copyright © 2023 HubTie, AM Plus d.o.o., Vse pravice pridržane. | Izdelava MMstudio